Miljöpolicy

Telebolaget skall verka för ett långsiktigt hänsynstagande av miljön
som tar hänsyn både till människan och miljön.
Detta gör vi genom att:

  • Uppfylla lagar, förordningar och myndighetskrav
  • alla anställda får löpande utbildning inom miljöhantering
  • verksamheten bedrivs på ett sätt så att vi undviker onödigt användande av miljöförstörande ämnen
  • vi avfallsreducerar genom källsortering och återtagande av batterier samt produkter för återvinning

Arbetsmiljöpolicy

Arbetslokaler och arbetsförhållanden skall uppfattas som goda av alla
anställda samt att de anställda skall ha möjlighet att minimera arbetsskador
genom tillgång till maskiner och hjälpmedel.

I arbetsmiljöarbetet skall vi följa och efterleva Arbetsmiljöverkets föreskrifter
och annan tillämplig arbetsmiljölagstiftning.

Miljöansvarig: Leif Bäckman